0

اعزام به مشهد مقدس

0

خانه های ساخته شده در مناطق محروم

0

خانه های درحال ساخت

0

ایتام بهرمند شده از خدمات