موسسه خیریه اشرف الانبیاء(ص)

909
خانه های ساخته شده

98
خانه های درحال ساخت

4214
اعزام به مشهد مقدس

3206
ایتام بهرمند شده از خدمات