روند ساخت و آیین افتتاح 110 واحد مسکونی ویژه محرومین روستایی استان هرمزگان


روند ساخت و آیین افتتاح  110 واحد مسکونی ویژه محرومین روستایی استان هرمزگان