روند ساخت و آیین افتتاح 313 واحد مسکونی ویژه محرومین روستایی استان هرمزگان


روند ساخت و آیین افتتاح 313 واحد مسکونی ویژه محرومین روستایی استان هرمزگان