4741
اعزام به مشهد مقدس

1007
خانه های ساخته شده

114
خانه های درحال ساخت

5596
ایتام بهرمند شده از خدمات