79 خانه
در حال ساخت

5968 یتیم
خدمت گرفته

5329 زائر
اعزام به مشهد

1042 خانه
ساخته شده