4594
اعزام به مشهد مقدس

114
خانه های درحال ساخت

1007
خانه های ساخته شده

3267
ایتام بهرمند شده از خدمات