1032 خانه
ساخته شده

89 خانه
در حال ساخت

5612 یتیم
خدمت گرفته

4782 زائر
اعزام به مشهد