روند ساخت مدرسه استثنائی شش کلاسه


روند ساخت مدرسه استثنائی شش کلاسه واقع در روستای پاسفید شهرستان رودان استان هرمزگان