آیین واگذاری و افتتاح 122 واحد مسکن ایتام روستایی استان هرمزگان


آیین واگذاری و افتتاح 122 واحد مسکن ایتام روستایی استان هرمزگان (سایه رضوان 5 )