روند ساخت 121 واحد مسکونی ویژه ایتام و محرومین روستایی استان هرمزگان


ساخت  121 واحد مسکن ایتام ویژه روستاهای محروم استان هرمزگان