الویت اول با ایتام نیازمند و اولویت دوم بانوان سرپرست خانوار نیازمند می باشند.