عید سعید فطر مبارک


توضیحات ما

سلام

عرض قبولی طاعات

حداقل فطریه گندم : 200/000 ریال

حداقل فطریه برنج خارجی : 700/000 ریال

حداقل فطریه برنج ایرانی : 1/000/000 ریال

کفاره غیر عمد هر روز 50/000 ریال (29 روز 1/450/000 و 30 روز 1/500/000 ریال)

* وجوه فطریه بابت معیشت ایتام و محرومین شهر تهران هزینه می گردد.

* وجوه کفارات بابت آرد ، نان و اطعام ایتام و محرومین کشور هزینه می گردد.

 

*دعاهایتان مستجاب*