عید سعید فطر مبارک


توضیحات ما

سلام

عرض قبولی طاعات

* وجوه فطریه بابت معیشت ایتام و محرومین شهر تهران هزینه می گردد.

* وجوه کفارات بابت آرد ، نان و طعام ایتام و محرومین کشور هزینه می گردد.

 

*دعاهایتان مستجاب*