هبه حسینی (ع) به نفع ایتام و محرومین


توضیحات ما

 

امسال را با "هبه حسینی (ع)" به نفع ایتام و محرومین در "عزای حسینی (ع)" سهیم باشیم.