روند ساخت و آیین افتتاح 313 واحد مسکونی ویژه ایتام و محرومین روستایی استان هرمزگان


ساخت و واگذاری 313 واحد مسکن ایتام ویژه روستاهای محروم استان هرمزگان - خرداد ماه 1391 الی مهر ماه 1394