روند ساخت و آیین افتتاح 140 واحد مسکن ویژه ایتام و محرومین روستایی استان هرمزگان


روند ساخت و آیین افتتاح 140 واحد مسکن ویژه ایتام و محرومین روستایی استان هرمزگان - اردیبهشت 1397 الی آبان ماه 1398