روند ساخت 122 واحد مسکونی ویژه ایتام و محرومین روستایی استان هرمزگان


ساخت  122 واحد مسکن ایتام ویژه روستاهای محروم استان هرمزگان