شروع عملیات شناسایی و انتخاب فاز ششم مسکن ایتام روستایی در استان هرمزگان


شروع عملیات شناسایی و انتخاب فاز ششم مسکن ایتام روستایی در استان هرمزگان(سایه رضوان 6)