عید سعید فطر مبارک


توضیحات ما

سلام

عرض قبولی طاعات

حداقل فطریه گندم : 400/000 ریال

حداقل فطریه برنج خارجی : 700/000 ریال

حداقل فطریه برنج ایرانی : 2/100/000 ریال

کفاره غیر عمد هر روز 80/000 ریال (30 روز 2/400/000 ریال)

کفاره عمد هر روز 4/800/000 ریال(30 روز 144/000/000 ریال)

* وجوه فطریه بابت معیشت ایتام و محرومین شهر تهران هزینه می گردد.

* وجوه کفارات بابت آرد ، نان و اطعام ایتام و محرومین کشور هزینه می گردد.

 

*دعاهایتان مستجاب*