غیر فعال سازی پیش نمایش

عید سعید فطر مبارک


توضیحات ما

سلام

عرض قبولی طاعات

حداقل فطریه گندم : 650/000 ریال

حداقل فطریه برنج خارجی : 1/200/000 ریال

حداقل فطریه برنج ایرانی : 1/800/000 ریال

کفاره غیرعمد(عذری) هر روز 160/000 ریال (29 روز 4/640/000 ریال)

کفاره عمد هر روز 9/600/000 ریال

* وجوه فطریه بابت : معیشت ایتام و محرومین شهر تهران هزینه می گردد.

* وجوه کفارات بابت : آرد، نان و اطعام ایتام و محرومین کشور هزینه می گردد. رمضان 1403

 

*دعاهایتان مستجاب*