عید سعید فطر مبارک


توضیحات ما

سلام

عرض قبولی طاعات

حداقل فطریه گندم : 600/000 ریال

حداقل فطریه برنج خارجی : 1/000/000 ریال

حداقل فطریه برنج ایرانی : 3/000/000 ریال

کفاره غیرعمد(عذری) هر روز 120/000 ریال (30 روز 3/600/000 ریال)

کفاره عمد هر روز 7/200/000 ریال

* وجوه فطریه بابت : معیشت ایتام و محرومین شهر تهران هزینه می گردد.

* وجوه کفارات بابت : آرد، نان و اطعام ایتام و محرومین کشور هزینه می گردد.

 

*دعاهایتان مستجاب*