غیر فعال سازی پیش نمایش

پرداخت تاج گل


توضیحات ما

* مشارکت در حمایت و توانمندی ایتام و محرومین

* مشارکت در ساخت مسکن روستایی

* پرهیز از اسراف در هزینه گل طبیعی

* خدمت و خیراتی ماندگار برای عزیز متوفی