توضیحات ما

در صورتی که پیش از این برای حمایت از ساخت واحدی خاص، به شما شناسه پرداخت تخصیص داده شده است از این صفحه استفاده کنید و با وارد نمودن مبلغ مورد نظر به همراه شناسه پرداخت، عملیات پرداخت خود را انجام دهید

پرداخت شناسه دار