غیر فعال سازی پیش نمایش

توضیحات ما

در صورتی که پیش از این برای حمایت از ساخت واحدی خاص، به شما شناسه پرداخت تخصیص داده شده است از این صفحه استفاده کنید و با وارد نمودن مبلغ مورد نظر به همراه شناسه پرداخت، عملیات پرداخت خود را انجام دهید

پرداخت شناسه دار