موسسه خیریه اشرف الانبیاء(ص)

3206
ایتام بهرمند شده از خدمات

4214
اعزام به مشهد مقدس

909
خانه های ساخته شده

98
خانه های درحال ساخت