موسسه خیریه اشرف الانبیاء(ص)

103
خانه های درحال ساخت

4214
اعزام به مشهد مقدس

904
خانه های ساخته شده

3206
ایتام بهرمند شده از خدمات