0

ایتام بهرمند شده از خدمات

0

خانه های ساخته شده در مناطق محروم

0

اعزام به مشهد مقدس

0

خانه های درحال ساخت