یکی از ابعاد مهم توسعه جامعه ، بعد انسانی آن است بنابراین به لحاظ انسانی، لازم است که جامعه روستایی متناسب با جامعه شهري از فرصتها برخوردار گردد. و همچنین با توجه به اینکه امروزه بیش از هر زمان دیگر توجه به حقوق انسانها و محرومیت زدایی از اجتماعات انسانی در کانون توجه همگانی قرار دارد و حق توسعه و برخورداري از امکانات و فرصتها، از حقوق مسلّم انسانی محسوب می شود، لذا توسعه روستایی و برنامه ریزي براي تحقق آن در کشور یکی از ضرورتهاي مهم در فرایند توسعه ملی است.

شناخت دقیق مسایل مربوط به روستاهاي ایران از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است . زیرا ریشه بسیاری مشکلات و مسائل عقب ماندگی مثل فقر گسترده ، نابرابري در حال رشد ، رشد سریع جمعیت و بیکاري فزاینده، در مناطق روستایی قرار دارد .

توسعه روستاها نه تنها یک بحث حاشیه اي و ساده نیست بلکه به دلیل آنکه توسعه ملی هر کشوري در گرو توسعه روستایی آن کشور می باشد ، یک بحث مهم و حیاتی است . لذا جهت توسعه پایدار ملی، هر کشوري نیازمند توسعه روستاها و توجه به روستا و روستایی می باشد چرا که تقریبا 26 درصد جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند و توجه به آنان و رفع مشکلات معیشتی و اجتماعی آنها یک وظیفه اصلی و شرعی می باشد.

امروزه با تغيير و تحوالت ايجاد شده در مفهوم توسعه روستايي، بيشتر محققان توسعه روستايي را فرآيندی چند بعدی مي دانند که اهداف آن در نهايت بهبود کيفيت ساکنان نواحي روستايي است. مسکن در نواحي روستايي به دليل ايفای کارکردهای مختلف ، نقش بي بديلي در زندگي مردمان ايفا کرده و هرگونه تغييری در آن در تمامي ابعاد زندگي روستاييان تأثيرگذار است.

مسکن، پناهگاه و اقامتگاه انسانی، زاییده مهمترین احتیاجات انسانی است، به نحوی که به صورت یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده کانون زندگی و حق اجتماعی هر فرد و خانواده درآمده است. مساکن روستایی، تجلی گاه     شیوه های زیستی ، معیشتی و در نهایت نیروها و عوامل موثر محیطی و روندهای اجتماعی – اقتصادی تاثیرگذار در شکل بخشی به آنهاست ؛ بنابراین باید گنجایش و شایستگی خاصی پیدا کند.

مسکن به عنوان یک پدیده اثرگذار بر فرآیند توسعه کالبدی روستاها توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. این پدیده از جنبه‌های مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و معیشت روستا تأثیرات شگرفی را بر حیات روستاها بر جای می گذارد.

تجربه نشان می دهد در مناطقی که روستاها مورد غفلت و بی توجهی بوده اند ، مشکلات شهری - روستایی بیشتر و در مناطقی که از عمران و آبادانی بهتری برخوردار بوده اند ، نابسامانی منطقه ای کمتر بوده است . به همین دلیل نادیده گرفتن و رها نمودن روستاها و بی توجهی نسبت به مسکن و بافت آنها ضمن نادیده گرفتن شرایط آسایش برای بخش قابل توجهی از جمعیت کشور ، بر هم زدن تعادل اجتماعی ، اقتصادی ، کالبدی مناطق و متعاقب آن بروز نابسامانی در نظام سکونت گاهی کشور را به دنبال خواهد داشت. با توجه به اهمیت روستا و نقش تعیین کننده ای که در توسعه اقتصادی و امنیت ملی ایفا می نمایند ، تأمین مسکن مناسب و برطرف نمودن مشکلات موجود در این زمینه خصوصاً تأمین استحکام و رفع آسیب پذیری اهمیت خاصی می یابد.

بنابراین مسکن مناسب و استاندارد از شاخص های توسعه روستایی به شمار می آید، عدم دسترسی به مسکن مناسب و استاندارد باعث بروز آسیب های روانی و اجتماعی در زندگی روستاییان و اختلال و ناهنجاری در بافت مسکونی روستاها و در نهایت بحران های اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی می گردد.

 

 

دیگر مقالات

ارسال شده 1 ماه پیش


نظرات
    هنوز نظری ثبت نشده است.

نظر دهید
براي ثبت نظر وارد سايت شويد