مادران انتقال دهنده ي فرهنگ وتمدّن

درعصرغيبت كه همه معتقدان به مهدويت براي آماده سازي جامعه منتظر داراي وظايف وكاركردهايي مي باشند بانوان كه نيمي ازجمعيت جامعه راتشكيل داده اند نقش مهم وبسزايي دارندوهمينان هستند كه مي توانندگام هاي ارزشمندي در اين زمينه بردارندزيرابانوان منتظرعلاوه براينكه نسبت به خويشتن وظايفي دارندوبايدخودشان جزءمنتظران واقعي باشندهمچنين مي توانندباتربيت نسلي ولايي وصالح درزمينه سازي مؤثرواقع شوند.چون مادران انتقال دهنده ي فرهنگ وتمدّن درسراسرزندگي مي باشندپس انتظار مي رود كه باپيمودن راه صحيح الهي دراين زمينه سازي نقش ويژه اي داشته باشند.

بانوان محوراصلي خانواده

مسأله ي مادري،همسري وخانه وخانواده بسياراساسي وحياتي است.درهمه ي طرحهايي كه ماداريم خانواده بايدمبناباشد!شمااگربزرگترين متخصّص پزشكي بشويد،ولي زن خانه نباشيد،ناقص هستيد.شما مي توانيدضمن آن كارهازن وكدبانوي خانه هم باشيد.اصلاٌمحوراين است واگربخواهيم دراين مورد يك تشبيه ناقص بكنيم،بايدبه ملكه ي زنبورعسل اشاره بكنيم.كانون خانواده جايي است كه بايددرآن عواطف واحساسات وجودداشته باشدورشدوبالندگي پيداكند.

نقش همسري وهدايت گري بانوان

يكي از مهمترين و با ارزشترين رسالتهاي ديني و اخلاقي همسران درجامعه مهدوي به عهده گرفتن مسئوليت همسرداري است، هر چند فرهنگ منحط غربي همواره سعي داشته با شيوع و تبليغ تفكر فمينيسمي اين وظيفه طبيعي و اخلاقي بانوان را به نوعي تضعيف نموده و نسخه ي آزادي بي قيد و شرط و ولنگاري اخلاقي را به جامعه بانوان ارائه دهد، ولي با اين وجود همواره بانوان متعهد و اخلا قمدار در طول تاريخ، با بصيرت و آگاهي به مسئوليت ديني و اخلاقي خود در قبال همسرانشان سربلند بيرون آمده اند، بانواني مكرمه و ايثارگر همچون دلهم بنت عمرو همسر زهير ابن قين بجلي كه علاوه بر نقش هدايتگري خود زمينه سعادت تربيت همسري منتظر و جامعه ساز را به دنيا ارائه داده اند.

نقش مادري وتربيت

در خصوص اهداف و مأموريتهاي بانوان در عصر غيبت به نكات و مطالب فراواني ميتوان اشاره كرد، ولي به طور قطع و يقين با توجه به كاركرد و جامعه سازي در حوزه مهدويت و پيش از هر مطلبي بايد به موضوع مربيگري و جامعه سازي ديني بانوان و تأثيرگذاري آنها در پرورش نسل اشاره كرد. البته بايد به اين موضوع توجه داشت در فرهنگ قرآن خودسازي مقدم بر جامعه سازي است.

براي دستيابي به حيات طيبه و تمدن نوين اسلامي، اين جامعه بانوان هستند كه با پذيرفتن نقش مربيگري و استادي،فرزنداني را با شيره جان پرورش و آموزش ميدهد و با نشان دادن الگوي مناسب بندگي و اخلاق مداري دامن پر مهر و محبت خود منتظراني، دغدغهمند،و كارآمد را به جامعه مهدوي تحويل ميدهند.

تربيت نسل ولايي باهدف زمينه سازي ظهور

زنان منتظر با يد بدانند يكي از مسئوليت هايي كه از طرف شارع مقدس بر عهده آنان گذاشته شده، تلاش براي تربيت يك نسل ولايي است چرا كه در روايات متعدد آمده است كه ولايت و مودت اهلبيت ع از فرايض الهي است و ملاك قبول اعمال وعبادات به حساب مي آيد . از اينرو عمده ترين نقش آفريني هاي زن منتظر، منتظر پروري است.اميد است همانطور كه زنان در طول تاريخ تشيع افتخارآفريني ها ي زيادي در حفظ مكتب تشيع داشته اند، در اين عصر هم بتوانند با تربيت نسل مهدي ياور، دين خود را به جامعه ديني ادانما يند.

 

دیگر مقالات

ارسال شده 5 ماه پیش


نظرات
    هنوز نظری ثبت نشده است.

نظر دهید
براي ثبت نظر وارد سايت شويد