1- آیات 150و 151 سروه نساء، چه کسانی را کافر واقعی می‌داند؟

الف) کسانی که به خدا و رسولان او کافرشوند                                

ب) کسانی که دستورات دین را نفی می کنند

ج) کسانی که بخشی از دستورات دین را نفی می‌کنند

د) گزینه الف و ج*

2- آیه 111 سوره بقره، مؤمنان را به تسلیم بودن در برابر چه امری توصیه می‌کند؟

الف) اکثریت جامعه       ب) رهبر جامعه        ج) منطق و استدلال*      د) نظر والدین

3- آیه 24 سوره انفال به چه امری اشاره دارد؟

الف) اجابت دعوت خدا و پیامبر*         

ب) اجابت دعای مومنان           

ج) اجابت دعای نیازمندان             

د) حیات ابدی در آخرت

4- آیه 95 و 96 سوره نساء کدام یک از ارزش‌های اسلام را بیان نموده است؟

الف) فراگیری علم       

   ب) کسب تقوا       

   ج) جهاد در راه خدا *

   د) نفاست نفس

5- آیه 33 سوره توبه بر چه امری تأکید می‌کند؟

الف) حاکمیت جهانی اسلام *                 

ب) مسلمان شدن همه مردم

ج) جنگ میان اسلام و کفر                       

د) تسلط بر کافران

6- آیه 82 سوره اسراء به کدام ویژگی قرآن اشاره دارد؟

الف) شفای از بیماری ها *   

ب) بیان همه نیاز ها       

ج) عدم تحریف آیات       

د) هدایت کافران

7- مطابق با آیات 9 و10 سوره حشر، راه رسیدن به رستگاری در چیست؟
الف) دعا به درگاه خدا                       

ب) کوشش در طلب فضل و خوشنودی خدا
ج) هجرت در راه خدا                             

د) دوری از بخل و حرص دنیا *

8- آیه 65 سوره انفال بر چه امری تأکید دارد؟

الف) امداد فرشتگان در جنگ                         

ب) پیروزی همیشگی مومنان

ج) پیروزی مومنان اندک بر کافران بسیار*               

د) پیروزی مومنان بسیار بر کافران اندک

9- بر اساس آیات 28 و 29 سوره فرقان، عامل انحراف از حق و دوزخی شدن بسیاری از افراد چیست؟

الف) غفلت از آخرت      

ب) دوستان بد*           

ج) دنیا پرستی شدید          

د) ظلم به فرودستان

10- آیه 92 سوره انعام، چه امری را مبارک می‌شمرد؟

الف) شب قدر               

ب) شهر مکه                 

ج) کتاب آسمانی*               

د) نماز

11-پرهیز از تفرقه و اختلاف پیام کدامیک از آیات زیر است ؟
الف) آیه 28 سوره ی مبارکه توبه                                    

ب) آیه20 سوره ی مبارکه ابراهیم
ج) آیه 105 سوره ی مبارکه آل عمران*                             

د) آیه110 سوره ی مبارکه اسراء

12- خداوند در آیات 11 تا 12 سوره مریم به چه امری فرمان می‌دهد؟

الف) جدی گرفتن سنت پیامبران                       

 ب) جدی گرفتن کتابهای آسمانی *

ج) تلاوت کتاب آسمانی                                     

د) ایمان و عمل صالح

13- آیه 114 سوره طه بر چه امری تأکید دارد؟

الف) بی نیازی پیامبران از فراگیری علم                 

ب) بی نیازی مردم به علوم پیامبران

ج) نیاز پیامبران به علوم الهی                             

د) نیاز مردم به علوم پیامبران

14- آیه 56 سوره اعراف، راه استجابت دعا و دریافت رحمت الهی را چه می‌داند؟

الف) دعا همراه با اشک و ناله                           

ب) دعا همراه با احسان به دیگران*

ج) دعا به صورت جمعی                                   

 د) دعا با صدای آهسته

15- در آیه 249 سوره بقره به چه امری اشاره شده است؟

الف) آزمایش الهی در خوردن و آشامیدن                 

ب) آزمایش الهی در صبر و شکیبایی

ج) آزمایش الهی در مال و ثروت                               

د) گزینه الف و ب *

16- بر طبق آیه 6 سوره نساء، شرط واگذاری اموال یتیمان به آنان چیست؟

الف) رسیدن به سن ازدواج و رشد اجتماعی*               

ب) رسیدن به رشد جسمی و رشد اجتماعی

ج) رسیدن به سن ازدواج و رشد جسمی                     

د) هیچکدام

17- قرآن در سوره مطففین، عاقبت کم فروشی و حق الناس را چه می‌داند؟

الف) کیفر سخت دنیوی           

ب) کیفر سخت اخروی*           

ج) فسق و فجور           

د) کوتاه شدن عمر

18- آیه 58 سوره مریم، به کدام ویژگی مؤمنان واقعی اشاره می‌کند؟

الف) اشک شوق             

ب) گریه در مناجات                 

ج) گریه در سجده*                   

د) گریه در جبهه

19- قرآن کریم در سوره انشراح، بر چه امری تأکید می‌ورزد؟

الف) آسانی به دنبال سختی*                             

ب) سعه صدر مومنان

ج) پاداش مجاهدان                                           

 د) همه موارد

20- آیه 120 سوره آل عمران به کدام ویژگی دشمنان اشاره دارد؟

الف) اگر خیری به شما برسد ناراحت میشوند                 

ب) اگر خیری به آنان برسانید خوشحال میشوند

ج) اگر زیانی به شما برشد خوشحال میشوند                     

د) گزینه الف و ج*

21- آیه 74 سوره فرقان، به کدام دعای بندگان خوب خدا اشاره دارد؟

الف) الگو گیری از پیامبران                                         

ب) الگو بودن برای پیامبران

ج) الگو گیری از اهل تقوا                                          

  د) الگو بودن برای اهل تقوا*

22- آیه 55 سوره نور، چه امری را بر عبادت خدا مقدم داشته است؟

الف) امنیت مردم*               

ب) معیشت مردم                  

ج) اعتقادات مردم                          

د) گزینه الف و ج

23- آیه 28 سوره فتح بر چه امری تأکید دارد؟

الف) غلبه اسلام بر ادیان جهان*                                    

 ب) اسلام آوردن مردم جهان

ج) از میان رفتن ادیان غیر از اسلام                                 

د) برتری اسلام بر دیگر ادیان

24- براساس آیه 79 سوره توبه، خداوند چه کسانی را حمایت می‌کند؟

الف) کسانی که اهل نمازند      

ب) کسانی که اهل جهادند         

ج) کسانی که اهل انفاق‌اند*         

د)  کسانی که اهل ایمان اند

25- آیه 9 سوره قلم به کدام آرزوی دشمن اشاره دارد؟

الف) سازش و نرمش *       

ب) کفر و دشمنی                 

ج) شکست ونابودی                   

د) نفاق و دو دستگی

26- آیات 7 و 8 سوره زلزال به چه امری اشاره دارد؟

الف) علم خدا به کارهای ما       

ب) پاداش خوبی ها و کیفر بدی ها         

ج) نیکی در راه رضای خدا            

د) گزینه الف و ب*

27- بر اساس آیه 78 سوره هود، نهی از منکر نشانه چیست؟

الف) رشد و کمال آدمی*          

 ب) عشق و سوز عاطفی              

ج) غیرت دینی                  

د) همه موارد

28- قرآن در سوره قریش، به کدام نعمت الهی اشاره دارد؟

الف) تامین عدالت            

ب) تامین معیشت                

ج) تامین امنیت                 

د) گزینه ب و ج*  

29- آیات 20 تا 23 سوره احزاب، چه کسی را به عنوان الگوی مؤمنان معرفی می‌کند؟

الف) حضرت ابراهیم (ع)          

ب) حضرت موسی (ع)            

ج) پیامبر اکرم (ص) *                 

د) امام علی (ع)

 30- بر اساس آیه 159 سوره بقره، چه کسانی مورد لعن الهی و فرشتگان هستند؟

الف) تحریف کنندگان حق                                               

ب) کتمان کنندگان حق *

ج) تکذیب کنندگان حق                                                   

د) بدعت گذاران در دین

31- در کدام آیه از سوره اعراف به زمان وقوع قیامت اشاره شده است؟

الف) آیه55                

ب) آیه159                       

ج) آیه95                            

د) آیه187*

32- از آیه 122 سوره ی انعام کدام یک از موارد زیر استنباط نمی شود ؟
الف)  نوری که تشخیص راه را از بیراهه مشخص می سازد ، ایمان ؛ توحید و امام و اهل بیت(ع) می باشند 
ب)  اگر هدایت خداوند نباشد ؛ راه نجاتی برای بشر نیست
ج)  راه حق و هدایت یکی و راه ضلالت و گمراهی متعدد و انواع و اقسام متعددی دارد
د)  انسان نمی تواند زمینه ی هدایت را برای خود فراهم آورد بلکه هدایت کار خداوند است* 

33- در کدام آیه از سوره یونس به ایمان به غیب و فضیلت انتظار فرج اشاره شده؟

الف) آیه6                        

ب) آیه20 *                    

ج) آیه62                           

د) آیه108

34- آیه 85 سوره اسراء درباره علم و دانش بشری چه می‌فرماید؟

الف) دانش بشر بی ارزش است                              

ب) دانش بشر اندک و ناچیز است*

ج) دانش بشری بی انتهاست                                

د) دانش بشر بر خطا و اشتباه است

35- در سوره نجم به کدام ویژگی حضرت ابراهیم اشاره دارد؟

الف) تسلیم بودن               

ب) وفاداری*                       

ج) بت شکنی                           

د) همه موارد

36- بر اساس آیه 21 سوره فصّلت، چه چیزی در قیامت علیه انسان شهادت می‌دهد؟

الف) چشم انسان              

ب) پوست انسان*               

ج) گوش انسان                   

د) دست انسان

37- آیه 32 سوره روم به کدام

نشانه شرک اشاره دارد؟

الف) تفرقه در دین*              

ب) عدم اخلاص در کارها       

ج) نفاق در قلب و عمل           

د) گزینه الف و ج

38- آیه 16 سوره بقره به چه امری اشاره دارد؟

الف) نیاز برخی انسان ها در دنیا                                 

ب) بی نیازی انسان از دنیا

ج) منفعت برخی انسان ها در دنیا                               

د) زیان برخی انسان ها در دنیا *

39- بر اساس آیه 83 سوره قصص، بهشت برای چه کسانی است؟ 

الف) کسانی که اهل جهاد باشند                                 

ب) کسانی که به دنبال بزرگی نباشند*

ج) کسانی که اهل نماز باشند                                     

د) کسانی که اهل تقوا باشند

40- بر اساس آیه 15 سوره زمر، خسارت واقعی کدام است؟

الف) خسارت در مال و ثروت                                     

ب) خسارت در علم و دانش

ج) خسارت در نفس و روح*                                         

د) خسارت بر اهل بیت

41- آیات 25 تا 35 سوره طه به چه امری اشاره دارد؟

الف) جلب مشارکت دیگران*                                     

ب) نفی هرگونه شریک در کارها

ج) لزوم اخلاص در کارها                                        

  د) دوری از خودنمایی

42- آیه 92 سوره انبیا بر چه امری تأکید می‌کند؟

الف) همدلی همسران در زندگی                                 

 ب) وحدت در کارها

ج) وحدت مردم جهان                                            

د) وحدت امت اسلامی*

43- در آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره، با بیان اینکه "قرآن، کتاب هدایت برای متقین است"چه توصیفی درباره این افراد آمده؟

الف) آنان بر طريق هدايت پروردگارشان هستند                      

ب) آنان اهل بهشت هستند
ج) آنان رستگارانند                                                         

د) گزینه الف و ج *

44- در آیات ابتدایی سوره مؤمنون، اولین ویژگی مؤمن چیست؟

الف) نماز با خشوع*           

ب) دوری از لهو و لعب              

ج) دادن زکات                       

د) موارد الف و ج 

45- بر اساس آیات 19 تا 21 سوره حشر، عامل غفلت از خود چیست؟

الف) فراموش کردن خدا *           

ب) فراموش کردن مردم         

ج) فراموش کردن نیاکان                  

د) فراموش کردن آخرت

46- بر طبق آیه 32 سوره ی نحل فرشتگان با سلام و درود به استقبال کدام دسته از مومنین در بهشت می روند ؟ 
الف)  آن ها که نماز برپا داشته اند و از مال خویش انفاق کرده اند
ب)  آن ها که در راه خدا جهاد کرده اند و از جان خویش گذشته اند
ج)  آن ها که تقوا پیشه کرده اند و پرهیزگاری نموده اند *
د)  آن ها بر عهد و پیمان خویش استوار ماندند و صبوری ورزیدند

47- آیه 69 سوره عنکبوت، راه دریافت هدایت ویژه الهی را چه می‌داند؟

الف) نماز و نیایش           

ب) صدقه و زکات                   

ج) جهاد در راه خدا                  

د) تلاش خالصانه برای خدا*

48- در آیه 12 سوره حجرات، کدامیک از مفاهیم زیر بیان شده است؟
الف) یکدیگر را مسخره نکنید و با القاب زشت و ناپسند همديگر را ياد ننمایید
ب) از بدگمانی نسبت به اهل ایمان و تجسس و غیبت، پرهیز کنید*
ج) اگر فاسقی برای شما خبری آورد، درباره آن تحقیق کنید
د)  نماز را بپا داريد، و زكات را بپردازيد

49- بر اساس آیه 25 سوره انعام، کافران چه نسبتی به قرآن می‌دادند؟

الف) افسانه های تاریخی*      

ب) اشعار جدید                       

ج) نوشته های دیگران                 

د) همه موارد

50- طبق آیه ی 22 سوره ی ابراهیم ؛ در روز قیامت هنگامی که اهل بهشت و اهل دوزخ از هم شناخته می شوند ؛ شیطان چه کسانی را ملامت می کند ؟
الف) آن هایی که فریب وعده های او را نخوردند و در مقابل وسوسه هایش ایستادگی کردند 
ب) آن هایی که او را عامل انحرافات خود می پندارند و به خدا کفر ورزیدند *
ج) کسانی که در اعمال و رفتار خود نفاق و دو رویی نشان دادند
د) کسانی در نماز خود سستی ورزیده اند

ارسال شده 4 سال پیش


نظرات
    هنوز نظری ثبت نشده است.

نظر دهید
براي ثبت نظر وارد سايت شويد