1- آیه 75 سوره نساء به کدام یک از موارد زیر اشاره دارد؟

الف) مبارزه برای آزادی مستضعفان *   

ب) مبارزه با کفار             

ج) مبارزه در راه حق               

د) گزینه الف و ب

2- آیه 103 و 104 سوره توبه، به کدام اثر صدقه اشاره دارد؟
الف) پاکی روح *                   

ب) ایجاد عدالت در جامعه         

ج) ایجاد امنیت در جامعه            

د) گزینه ب و ج

3- آیه دوم سوره حشر به کدام امداد غیبی اشاره داد؟

الف) نزول فرشتگان                 

ب) طوفان شن                    

ج) ترس در دل دشمن *                    

د) حصار های محکم

4- آیات 56 تا 58 سوره انفال، هوشیاری و عکس العمل به موقع در چه موقعیتی را توصیه می‌کند؟

الف) خیانت دوستان             

ب) خیانت منافقان                       

ج) خیانت نزدیکان                      

د) خیانت دشمن *  

5- آیات 20 تا 23 سوره انعام، به کدام ویژگی مشرکان اشاره دارد؟

الف) توهین                      

ب) فریب و نیرنگ                       

ج) سوگند دروغ *                      

د) تهمت

6- آیات 72 و73 سوره فرقان، به چه امری سفارش می‌فرماید؟

الف) گذشت با کرامت *             

ب) رفتار مسالمت آمیز             

ج) اعراض از جاهلان                 

د) گزینه الف و ب

7- کدام آیات سوره طه به دعای حضرت موسی (ع) قبل شروع رسالت اش اشاره دارد؟

الف) 25تا32 *                

ب) 52تا55                      

ج) 73تا76                          

د) 13تا16

8- آیه 259 سوره بقره به چه آموزشی اشاره دارد؟

الف) آموزش فلسفی        

ب) آموزش کلاسیک         

ج) آموزش تجربی *               

د) آموزش نظری

9- آیه 148 سوره بقره، بر چه شیوه‌ای در خدمت و کارهای نیک تأکید می‌کند؟

الف) همراه با کرامت          

ب) همراه با سخاوت             

ج) دوری از منت                   

د) سرعت و سبقت *

10- در سوره عبس، چه امری مذمّت شده است؟
الف) بی احترامی به نابینا *         

ب) کفر نابینا          

ج) نفاق نابینا                     

د) محاربه با نابینا

11- آیه 96 سوره مریم، به کدام فایده دنیوی ایمان و عمل صالح اشاره دارد؟

الف) محبوبیت نزد خداوند     

ب) محبوبیت نزد مردم *           

ج) آرامش و امنیت جامعه           

د) گشایش در زندگی

12- خداوند در آیات ابتدایی سوره صف، چه کسانی را توبیخ می‌کند؟

الف) نمازگزاران بدون انفاق                             

ب) گویندگان بدون عمل *      

ج) مردان و زنان بدون همسر                          

د) مجاهدان بدون اخلاص

13- سوره ضحی چه کسی را مورد خطاب قرار میدهد؟

الف) حضرت عیسی (ع)         

ب) حضرت ابراهیم (ع)             

ج) حضرت موسی (ع)               

د) حضرت محمد (ص) *

14- آیه 102 سوره آل عمران بر چه امری تأکید دارد؟

الف) رعایت حق تقوا *      

ب) تقوا به مقدار استطاعت       

ج) تلاوت به مقدار امکان              

د) هیچکدام

15- آیه آخر سوره فتح، چه دستوری به رزمندگان اسلام می‌دهد؟

الف) استغفار از گناهان *                                            

ب) گذشت از دشمنان

ج) گذشت از دوستان                                                 

د) پیروی از حق

16- آیه 98 سوره کهف، به کدام بنا اشاره دارد؟

الف) مسجد الحرام                          

ب) کعبه                      

ج) مسجد قبا                       

د) سدّ ذوالقرنین *

17- آیه 114 سوره هود، بر چه امری تأکید می‌کند؟ 

الف) خوبی ها، بدی ها را از بین میبرد *                                    

ب) خداوند بدی ها را به خوبی تبدیل میکند

ج) بدی ها، خوبی ها را از بین میبرد                                         

د) خداوند بدی ها را به خوبی ها میبخشد

18- آیات اولیه سوره قریش به چه امری اشاره دارد؟

الف) هجرت برای بهره گیری از فرصت *                              

ب) هجرت برای خدمت

ج) هجرت برای کسب علم                                                

د) هجرت برای زیارت

19- آیه 36 سوره احزاب چه امری را از مسلمانان نفی می‌کند؟

الف) حق انتخاب در برابر دستورات خدا                               

ب) حق انتخاب در برابر دستور رسول خدا

ج) نافرمانی از خدا و رسولش                                             

د) همه موارد *

20- قرآن کریم، سیره رسول گرامی اسلام را الگویی نمونه و اسوه ای نیکو برای اقتدای مؤمنان یاد می کند و می فرماید: قطعاً براى شما در [اقتدا به‏] رسول خدا سرمشقى نيكوست، براى آن كس كه به خدا و روز بازپسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد مى‏ كند.
به این معنا، در کدام کریمه قرآنی اشاره شده است؟
الف)  ممتحنه/4               

ب)  تحریم/11                     

ج) احزاب/21 *                    

د) نور/37

21- آیه 29 سوره اعراف، به کدام ویژگی دعا اشاره دارد؟

الف) اخلاص در دعا *           

ب) پنهانی بودن دعا             

ج) تلاش همراه با دعا              

د) همه موارد

22- بر اساس آیات 3 تا 7 سوره اعراف خداوند در قیامت از چه کسانی سؤال می‌کند؟

الف) پیامبران الهی          

ب) پیروان آنان                     

ج) ستمکاران                  

د) گزینه الف و ب *

23- بر اساس آیات 24 و 25 سوره جن، دستور خداوند به پیامبرش در برابر سؤالاتی که نمی‌داند، چیست؟ 

الف) بگو: خدا میداند           

ب) بگو: سوال بی جایی است              

ج) بگو: نمیدانم *                  

د) بگو: میدانم

24- آیه 77 سوره قصص به چه امری فرمان می‌دهد؟

الف) آموزش علوم به دیگران     

ب) امر به معروف و نهی از منکر       

ج) مبارزه با ستمگران         

د) احسان به دیگران *

25- آیه 8 سوره تکویر درباره حمایت از چه کسی است؟

الف) اسیر دشمن             

ب) مشرک مظلوم *                  

ج) اسیر مشرک                    

د) مومن مظلوم

26- کدام آیه از سوره نحل میباشد که به آداب تلاوت قرآن اشاره می کند؟

الف) آیه18                

ب) آیه98 *                       

ج) آیه114                           

د) آیه64

27- آیه ......  سوره آل عمران: « اگر خداوند شما را یاری کند، هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد و اگر دست از یاری شما بردارد؛ کیست که بعد از او شما را یاری کند؟».

الف) 144                         

ب) 157                                    

ج)160*                              

د) 200

28- آیه ی 36 و 58 سوره نساء به ترتیب در مورد ...... و........می باشد  ؟

الف) آداب معاشرت – حرمت ربا                                    

ب) تواضع – خمس         

ج) نماز – زکات                                                            

د) آداب معاشرت – ادای امانت *

29- کدام آیه سوره مائده شیوه وضو گرفتن را بیان می کند؟

الف) آیه 3                         

ب) آیه 6 *                            

ج) آیه 55                           

د) الف وج

30- پیام و مفهوم آیه 54 سوره انعام چیست؟

الف) بخشش همه گناهان بندگان                                        

ب) رحمت و لطف ویژه خدا نسبت به بندگان مومن *        

ج)خشم خدا نسبت به منافقین                                           

د) الف و ج         

31- پیام آیات 15 و 16 سوره هود چیست؟         

الف) کسانی که تنها هدفشان زندگى دنیا و زرق و برق و زینت آن باشد، به آن نخواهند رسید    

ب) کسانی که تنها هدفشان زندگى دنیا و زرق و برق و زینت آن باشد، خداوند ثمره تلاششان را به آنان خواهد داد (دنیا و زینت هایش را به آنان می دهد) اما در آخرت چیزی جز آتش برایشان نخواهد بود *       

ج) کسانی که تنها هدفشان زندگی دنیا باشند در همین دنیا آنان را عذابی سخت می کنیم     

د) الف و ج

32- وظیفه فرزندان نسبت به پدر و مادر در کدام آیه سوره اسراء بیان شده است؟

الف) آیه 23                              

ب) آیه 24                              

ج) آیه 36                                  

د) الف و ب *

33- آیات 27 الی 29 سوره نور می فرماید:

الف) بدون اجازه در خانه هایی که خانه های شما نیست وارد نشوید *

ب) می توانید در هر خانه ای که خواستید بدون اجازه وارد شوید

ج) نشانه مومن آن است که در امانت خیانت نمی کند

د) الف و ج

34- آیات 28، 30، و70 سوره فرقان به ترتیب درباره ............ ، ............ و ................ می باشد.

الف) توبه، ادای امانت، دوست بد                                                         

ب)دوست بد، حرام بودن غیبت، توبه

ج) دوست بد، مهجور بودن قرآن، ثمره توبه واقعی *                      

د)مهجور بودن قرآن، دوست بد، ثمره توبه واقعی

35- کدام آیه درباره الگو بودن پیامبر اکرم (ص) می باشد؟

الف)آیه 69 سوره عنکبوت         

ب) آیه 6 سوره روم                  

ج) آیه 39 سوره روم             

د) آیه 21 سوره احزاب *

36- بر اساس آیه 18 سوره زمر یکی از ویژگی های بندگان خوب خدا چیست؟

الف) خوش اخلاقی               

ب) گوش دادن سخنان و پیروی از بهترین آنها *        

ج) صله رحم           

د) الف و ج

37- آیات 4 الی 7 سوره ماعون چه کسانی را مذمت می کند؟

الف) کسانی که اهل نماز نیستند                         

ب) کسانی که اهل نماز هستند ولی در نماز خود سهل انگاری می کنند *

ج) کسانی که کم فروشی می کنند                        

د) همه موارد

38- کدام آیه در مورد لزوم« تفقه و اجتهاد در دین» می باشد؟

الف) آیه 105 توبه     

ب) آیه 109 توبه                        

ج) آیه122 توبه *                          

د) آیه24 یونس

39- آیه 27 سوره اسراء ، برادران شیاطین را چه کسانی معرفی می کند؟

الف) کسانی که اسراف می کنند *                              

ب) کسانی که غیبت می کنند                  

ج) کسانی که دروغ می گویند                                      

د) کسانی که نماز نمی خوانند      

40- کدام آیه سوره نور در مورد حجاب و پوشش می باشد؟

الف) آیه21                         

ب) آیه27                      

ج) آیه31 *                         

د) آیه32               

41- در آیه 8 سوره عنکبوت پروردگار عالم انسان ها را به ....... وصیت و از ...... نهی کرده است؟

الف) نیکی به والدین – اطاعت آنها در شریک قرار دادن برای خدا *                  

ج) اقامه نماز – ظلم به یتیمان

ب) رعایت تقوا – دشمنی با پیامبران                                                            

د) تلاوت قرآن - غیبت

42- آیه ......... سوره حدید: «آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مومنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردد‏»

الف) 10                                        

ب) 11                                

ج) 16 *                                  

د) 19

43- بر اساس آیات 7 تا 10 سوره شمس زیانکارواقعی چه کسی معرفی شده است؟

الف) کسی که نفس خود را آلوده به گناه کند *               

ب) کسی که مال زیاد نداشته باشد

ج) کسی که اولاد نداشته باشد                                       

د) کسی که بدن سالمی نداشته باشد

44- براساس آیه 92 سوره آل عمران، راه رسیدن به حقیقت نیکوکاری در چیست؟

الف) انفاق از انچه دوست می دارید *           

ب) منت نگذاشتن بر دیگران       

ج) گذشت از حق خود                  

د) الف و ج

45- در آیه 28 سوره رعد آمده است که:

الف) تنها با یاد خدا دلها آرام می گیرد *                 

ب) اگربه عهده خود وفا کنید، خدا هم به عهد خود وفا می کند

ج) اعتصام به ریسمان الهی کنید                           

د) در زندگی از نماز و صبر کمک بگیرید.

46- از آیه 35 سوره انبیاء بدست می آید که :

الف) همه انسان ها طعم مرگ را می چشند.     

ب) خداوند همه را، با بدی ها و خوبی ها امتحان و آزمایش می کند.

ج) برای همه ی ملت ها رسول و پیامبری فرستاده شده است.      

د) الف و ب *

47- براساس آیه 21 سوره نور، خداوند ما را، از ....................... نهی کرده است زیرا ..................

الف) دوستی با منافقین- آنان دین شما را ازبین می برند.

ب) ترک نماز- این کار باعث کفر می شود.

ج) پیروی از گام های شیطان- اوبه کارهای زشت و منکر فرمان می دهد. *

د) نپذیرفته حق- موجب گمراهی و فساد می شود.

48- بر اساس آیات 16الی19 سوره لقمان، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف) امربه معروف کن- با غرور بر زمین راه مرو

ب) در برابر مصیبت هایی که به تو می رسد صبور باش- نماز را به پا کن

ج) نهی از منکر کن- زکات را پرداخت کن *

د) با بی اعتنایی از مردم روی مگردان- از صدای خود بکاه (فریاد مزن)

49- کدام آیه سوره زمر در مورد نعمت های خدا و آزمایش انسان می باشد؟

الف) آیه 42                             

ب) آیه 49 *                          

ج) آیه 73                              

د) آیه 75

50- کدام آیات به ترتیب در مورد توطئه شیطان وحرام بودن ربا می باشد؟

الف) 282 بقره-  15 آل عمران           

ب) 29 آل عمران- 276 بقره          

ج) 268بقره - 275 بقره *          

د) الف و ج

51- خصوصیات پبامبر اکرم (ص) در کدام آیه ذکر شده است؟

الف) 124 توبه                   

ب) 6 یونس                   

ج) 128 توبه *                    

د) الف و ب

52- آیه 5 سوره حج دلیل و استدلال بر چه امری است؟

الف) امکان رستاخیز و قیامت *        

ب) وجود روح در انسان         

ج) ضعف انسان ها         

د) گذرا بودن دنیا

53- کدام گزینه در مورد آیات 2-4 سوره عنکبوت صحیح می باشد؟

الف) همه مردم امتحان و آزمایش می شوند. *

ب) مومنین اهل بهشت هستند.

ج) مومنین و اهل ایمان امتحان و آزمایش نمی شوند.

د) الف و ب

54- کدام آیه صراحت دارد که پیامبراکرم (ص) آخرین پیامبر و خاتم النبین است؟

الف) 45 احزاب                                

ب) 40 احزاب *                 

ج) 28 سبا                     

د) ب و ج

55- بر اساس آیات40- 46 سوره مدثر علت جهنمی شدن جهنمیان چه چیزهایی بیان شده است؟

الف) نخواندن نماز،ندادن اطعام به مستمندان.

ب) انکار روز جزا، غفلت.

ج) با اهل باطل همنشین و همصدا بودند (دوستان بد)، انکار روز جزا.

د) الف و ج *

56- « هر کس هم وزن ذره ای کار  خیر انجام دهد،آن را می بیند و هر کس هم وزن ذره ای کار بد کرده آن را (نیز) می بیند» ترجمه کدام آیات است؟

الف) 9 و 10 شمس            

ب) 1 و 2 تکاثر              

ج) 7 و 8 زلزله *                 

د) 1 و 2 ماعون

57- در آیه 26 سوره طور، بهشتیان، به کدام کار خود در دنیا اشاره می‌کنند؟

الف) رسیدگی به نیازمندان         

ب) رسیدگی به دین فرزندان*           

ج) انجام فرایض دینی           

د) همواره یاد خدا بودن

58- آیه 24 سوره ابراهیم، بر محور کدام یک از واژگان قرآنی است؟

الف) شجره طیبة*                 

ب) حیاة طیبة                    

ج) ذریة طیبة          

د) تربة طیبة

59- آیه 162 سوره انعام بر چه امری تأکید دارد؟

الف) عبادات برای خدا                

ب) همه کارها برای خدا*                

ج) خدمت برای مردم       

د) گزینه الف و ب

60- آیه 6 سوره لقمان به کدام آسیب اجتماعی اشاره دارد؟ 

الف) فساد و فحشا               

ب) قتل و سرقت                  

ج) سرگرمی‌های ناسالم*                  

د) بزهکاری

ارسال شده 3 سال پیش


نظرات
    هنوز نظری ثبت نشده است.

نظر دهید
براي ثبت نظر وارد سايت شويد