چشم ما در پی خوبان جهان خواهد بود             تا جهان باقی و آیین محبت باقی

ادامه مطلب...

کارهای شایسته و ماندگار نزد پروردگارت ، پاداشی بهتر دارند و امید بیشتری به آن می رود

ادامه مطلب...

هر صبح خورشید با طلوعش با زمین و آسمان یکصدا می شود و سرود پرواز و درخشیدن سر می دهد .

ادامه مطلب...